Greece

Roster Greece Softball

The final roster of the greek softball team.

Bazos Alexis 4
Iliopoulos Anyssa Marie 3
Karamouzis Kathryn 16
Lykikatos Tzelsi Nikol
10
Lysikatos Samantha 1
Marinakis
Efthenia
15
Nykaza Brianna 13
Panos Katerina 2
Papavasiliou Nicolette 5
Runyon Chelsea 12
Skarogianni Theodora 20
Spyrakis Eleni Marie 17
Stavrou Loren Kathrin
8
Zavitsanou Theourania 11
Zepeda Maria Konstandina 19

 

Softball world ranking: 22th